Je inzetten voor de mensheid...
Het kan via onderzoek en klinische studies.

Je kan je zeker inzetten voor de mensheid, door deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek of een klinische studie. We hebben steeds patiënten nodig, om tot adequate resultaten te komen.
Je moet wel weten dat er een verschil is tussen een onderzoek en een klinische studie. Ik leg het graag even uit.

Een wetenschappelijk onderzoek wordt meestal gevoerd door universiteiten, onderzoekers, dokters en professoren. In het onderzoek gaat men mensen (patiënten, maar ook naasten of andere personen uit een bepaalde doelgroep) bevragen in functie van hun ervaringen bij een bepaald onderzoek, medisch traject of behandeling. Doel van het onderzoek is meer inzicht te verwerven in de ervaringen van deze mensen of eventuele gevolgen van de behandeling/methodiek. Vanuit deze inzichten kan men dan het traject optimaliseren, waardoor de eventuele negatieve ervaringen worden tenietgedaan. Deelname aan dergelijke onderzoeken is dus belangrijk, om de toekomstige behandelingen te kunnen verbeteren.

Een klinische studie (clinical study) is een onderzoek bij gezonde vrijwilligers of patiënten van een bepaalde doelgroep dat bedoeld is om de klinische, farmacologische of andere farmacodynamische effecten van één of meer geneesmiddelen vast te stellen of te bevestigen en eventuele bijwerkingen van deze geneesmiddelen vast te stellen. Een klinische studie heeft dus als doel de geneeskunde te verbeteren. Meer concreet zijn ze erop gericht om nieuwe behandelingen te vinden en te testen voor bepaalde aandoeningen of ziektes, nog voordat ze op de markt worden gebracht. Verder gaan ze bestaande behandelingen nog trachten te verbeteren en willen ze een beter inzicht krijgen in bepaalde aandoeningen of ziektes (oorzaken, impact van voeding, werkingsmechanismen, risicogroepen). Klinische studies worden ook uitgevoerd om ziektes beter en sneller te kunnen opsporen. Een klinische studie is dus een bundeling van wetenschappelijke vragen. Door een antwoord te zoeken op die vragen hopen de onderzoekers de geneeskunde te verbeteren. Deelnemers aan klinische studies helpen zo mee aan de vooruitgang van de gezondheidszorg. Alle klinische studies zijn streng gereglementeerd door de wet en ethisch goedgekeurd alvorens ze van start kunnen gaan.

Vooraleer in te stappen in zo'n onderzoek of studie, laat je je best goed informeren door je behandelende arts. Hij/Zij weet immers als de beste wat voor jou mogelijk is en wat echt niet.

Klinische studies zijn van onschatbare waarde

De wetenschap evolueert snel en innovatie stopt nooit … gelukkig maar. Zo vinden we dan ook regelmatig nieuwe therapieën, die patiënten beter en sneller kunnen genezen en/of behandelen. Klinische studies zijn daarbij van onschatbare waarde! De hulp van patiënten is hierbij noodzakelijk.

Iedereen neemt wel eens een pijnstiller, iedereen kent wel iemand die dankzij zeer doeltreffende medicijnen opnieuw genezen is. Maar vaak staat men er niet bij stil op welke manier deze medicijnen ontwikkeld werden. We kunnen deze medicijnen innemen, dankzij de deelname van gezonde vrijwilligers en patiënten uit bepaalde doelgroepen aan klinische studies in het verleden. Zonder hen zouden de medicijnen niet kunnen bestaan.

En zo kan u ook een belangrijke rol spelen! Door vandaag zelf deel te nemen aan klinische studies, kan u ervoor zorgen dat mensen in de toekomst toegang hebben tot nog betere geneesmiddelen en therapeutische behandelingen. Zo’n medicijn ontwikkelen, duurt gemiddeld wel 14 jaar. De mensen van vandaag, zorgen dus voor de medemens in 2037 !

Klinische studies verlopen in vier fases, die nauwgezet moeten gevolgd worden

  • Fase I: de veiligheid en de werking van het nieuwe geneesmiddel worden getest op een klein aantal kankerpatiënten. In deze fase wordt nagegaan wat de algemene effecten zijn (bijvoorbeeld opname in het bloed), of het geneesmiddel veilig is en of er onmiddellijke nevenwerkingen zijn.
  • Fase II: het medicijn wordt verder getest bij een beperkte groep kankerpatiënten. Bedoeling is nu om de veiligheid van het geneesmiddel verder te controleren en na te gaan of het beoogde effect op korte termijn wordt bereikt nl. de werkzaamheid.
  • Fase III: het medicijn wordt getest op een grotere groep patiënten om zo de werking en de neveneffecten op iets langere termijn na te gaan. Het gaat dan meestal om een vergelijkende of gecontroleerde studie. Er wordt gekeken hoe het middel werkt ten opzichte van huidige medicatie. De helft van de patiënten krijgt de huidige standaardtherapie, of indien er geen standaardtherapie bestaat een placebo, een niet-werkzame stof. De andere helft van de patiënten wordt behandeld met het te onderzoeken geneesmiddel. Als het geneesmiddel deze test doorstaat, wordt het geregistreerd door het European Medicines Agency (EMA). Daarna zal het farmaceutische bedrijf een vergunning in België moeten aanvragen bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Indien de aanvraag een positief advies krijgt, zal de Minister van Sociale Zaken bekijken of het geneesmiddel door de ziekteverzekering wordt terugbetaald. Dit zal steeds in overleg met de Minister van Begroting gebeuren.
  • Fase IV: deze fase vindt plaats als het medicijn al op de markt is. Het product wordt verder opgevolgd, onder meer om uiterst zeldzame bijwerkingen op te sporen en om de resultaten op lange termijn te bestuderen. Maar bijvoorbeeld ook om te testen of het ook andere ziekten kan bestrijden of kan worden voorgeschreven aan kinderen. Het testen van geneesmiddelen op kinderen in de fase I t.e.m. III is immers niet toegelaten.

Meer informatie over klinische studies vind je in deze interessante brochure van BHS

En ben je na het lezen van al deze informatie geïnteresseerd om deel te nemen aan een onderzoek of een klinische studie, dan kan je jezelf als patiënt aanmelden om mee te doen, via diverse websites die je hieronder terugvindt. Op die manier lever je een concrete bijdrage aan de ontwikkeling van betere, veiligere geneesmiddelen en therapieën, met vooruitzichten op de lange termijn. De studies worden grondig geëvalueerd en goedgekeurd door een ethische commissie. Patiënten moeten altijd voldoen aan strikte criteria zodat de eigen veiligheid nooit in het gedrang komt. De behandelende arts is op de hoogte van de nieuwste therapieën en klinische studies. Laat je dus steeds goed informeren door hem, zodat je samen tot een weloverwogen keuze kan komen.

Deze patiënt-vriendelijke weg om klinische studies te ontdekken is er voor alle patiënten.

Klinische studies voor alle patiënten.

Resultaten van klinische studies.

Database van particuliere en door de overheid gefinancierde klinische onderzoeken die over de hele wereld zijn uitgevoerd.

Openstaande Belgische klinische studies voor patiënten met een hematologische aandoening zoals leukemie en lymfeklierkanker.

Bespreek dit ook zeker met je arts.

Ben je (ex-)patiënt met een #lymfoom of mantelzorger?

Doe dan mee met deze enquête om de zorg in België te verbeteren. Via deze enquête kan je je stem laten horen.

🌍 Beschikbaar in 19 talen waaronder Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Scan de QR-code